NO PAPER - eBooki z lepszej półki

NO PAPER - bez papieru przyszłość, a właściwie teraźniejszość rynku wydawniczego. Publikacje cyfrowe zdobywają serca czytelników. Łatwość czytania, szybki dostęp i sposób przechowywania dają istotną przewagę nad wydaniami papierowymi. NO PAPER zachowuje naszą piękną, niepowtarzalną przyrodę budując cywilizację opartą na wiedzy.

poniedziałek, 30 listopada 2009

Zbigniew Ryżak - Efekt jo-jo w motywacji – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Zbigniew Ryżak

Efekt jo-jo w motywacji

Poradnik

Zbigniew Ryżak jest psychologiem, skończył Uniwersytet Jagielloński. Podczas studiów, pod kierunkiem profesora Zbigniewa Nęckiego, zajmował się postawami społecznymi.

Od: Zbigniew Ryżak

Do: osoby, które zauważają u siebie efekt jo-jo

Psychologią zająłem się na poważnie dwadzieścia jeden lat temu, gdy zdałem na studia psychologiczne. Przez te lata przebrnąłem przez tysiące tomów (naukowych i mniej naukowych), słuchałem i rozmawiałem z setkami psychologów, brałem udział w wielu szkoleniach. Ciągle szukałem jakiejś metody sprawiania, by ludzie byli jeszcze bardziej skuteczni. By szybciej i pewniej osiągali sukcesy i realizowali swoje plany.

Wiele razy miałem poczucie, że wreszcie poznałem najbardziej skuteczną metodę. Gdy szkoliłem się w ośrodku Gestalt, byłem zafascynowany Gestaltem i pracą z ciałem. Potem z wypiekami na twarzy jeździłem na warsztaty psychologii zorientowanej na proces. Byłem zafascynowany hipnozą i Miltonem Ericksonem. Byłem fanem NLP i wszystkiego, co wiąże się z „Prawem Przyciągania”.

Ale ciągle czułem, że każda z tych metod jest tylko częściowo skuteczna. Owszem, ma zalety, ale jej efekty uboczne są na tyle mocne, że po pierwszym zachwycie często zostawia człowieka w gorszym stanie, niż był na początku. W środku rodziła się moja własna wiedza. Nie podręcznikowa ani szkoleniowa. Z własnych doświadczeń, eksperymentów i prób wyłaniały się jej najważniejsze zasady. Po kilkunastu latach poszukiwań umiałem coraz więcej. Jedną z prostych zasad była odwaga. Każdy z nas cierpi na wiele lęków i obaw. Próby ich ukrywania, przepracowywania czy budowania nowych nawyków są mało skuteczne. Dopóki nie nauczymy się stawiać im czoła, lęki rządzą nami. Zanim zechcesz coś zrobić z nieprzyjemnym uczuciem, musisz się nauczyć w spokoju go doświadczać. Stosując tę zasadę, byłem zaskoczony jej skutecznością. Dzięki niej nauczyłem się stopniowo przestawać skupiać na sobie i swoich odczuciach, a zamiast tego nawiązywać lepszy kontakt z rzeczywistością.


Złote Myśli Sp. z o.o.

Ilość stron ; 236

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Efekt jo-jo w motywacji wprost na Twój komputer, komórke lub dowolny czytnik e-paper.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Jan Lipski (wybór i opracowanie), Małgorzata Nowotnik (wybór i opracowanie), Adam Szafrański (wybór i opracowanie)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Prawo
Stan prawny na 31.03.2009 r.


Niniejsza publikacja zawiera zbiór ustaw, których znajomość jest niezbędna do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

  • ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,
  • prawo działalności gospodarczej,
  • ustawę o Krajowym Rejestrze Sadowym,
  • przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przepisy uzupełniono o starannie dobrane, przydatne w ich stosowaniu orzecznictwo, przyporządkowane poszczególnym artykułom. Publikacja uwzględnia istotne zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w marcu 2009 r. Dodatkowym atutem zbioru jest zawarcie w nim przepisów, które wejdą w życie w 2011 r., regulujących funkcjonowanie Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 463

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.


piątek, 27 listopada 2009

Francesca Shaw -Tajemnicza aktorka - eBook


NO PAPER prezentuje Harlequin pdf ;

Francesca Shaw

Tajemnicza aktorka

Romans

Przez trzy lata Camilla Knight z wielkim powodzeniem występuje w miejskim teatrze w Bath jako Lysette Davide. W ten sposób zapewnia sobie, matce i siostrze środki do życia, których zabrakło po utracie majątku ziemskiego. Charakteryzacja sprawia, że w aktorce nikt nie rozpoznaje damy z towarzystwa. Camilla wie jednak, że ryzykuje, i postanawia ostatecznie zerwać ze sceną. Pojawienie się Nicholasa Lovella, który odkrywa jej sekret, może mieć groźne konsekwencje…

Wydawca ; Harlequin

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Tajemnicza aktorka wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Ewa Plebanek - Materialne określenie przestępstwa – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Ewa Plebanek

Materialne określenie przestępstwa

Prawo

Stan prawny na 1.07.2009 r.

W monografii Materialne określenie przestępstwa dokonano próby nakreślenia współczesnej definicji materialnego określenia przestępstwa w demokratycznym państwie prawnym. Przedstawiono argumenty, mające przekonać Czytelnika, że materialne określenie przestępstwa nie jest reliktem socjalistycznego prawa karnego.

W publikacji przeprowadzono analizę pojęcia "społecznej szkodliwości" na dwóch płaszczyznach, tj. stanowienia i stosowania prawa. Zajęto stanowisko w wielu sporach wyrosłych na gruncie praktycznych zagadnień związanych z oceną stopnia społecznej szkodliwości danej kategorii zachowań albo konkretnego czynu, m.in. relacji pomiędzy oceną stopnia społecznej szkodliwości a oceną moralną, społecznej treści kontratypów, materialnej treści i modelu struktury wykroczeń i przewinień dyscyplinarnych, definicji i stosowania "wypadku mniejszej wagi", relacji między pojęciami "stopnia społecznej szkodliwości czynu" i "karygodności" w ramach czynów realizujących znamiona tego samego typu oraz różnych typów czynów zabronionych, katalogu okoliczności mających wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu i relacji pomiędzy faktorami wyznaczającymi ów stopień.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 324

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Materialne określenie przestępstwa wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Piotr Rylski - Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Piotr Rylski

Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego

Prawo

Stan prawny na 31.08.2009 r.

Monografia Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, całościowym opracowaniem problematyki działania sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej wyroku w procesie cywilnym, po zmianach jakie dokonały się w systemie polskiego prawa procesowego w latach 1990-2005.

Dzięki zdefiniowaniu pojęcia czynności podejmowanych z urzędu, Autor porusza i szczegółowo analizuje takie kwestie jak: znaczenie i wpływ naczelnych zasad procesowych na działanie sądu z urzędu, rola przytoczeń faktycznych stron dla wyznaczenia granic działania sądu z urzędu, aktywność sądu w fazie przygotowawczej rozprawy, informacyjne przesłuchanie stron, aktywność informacyjna sądu - aż po takie zagadnienia jak fakty powszechnie znane i znane sądowi urzędowo oraz domniemania prawne.

Szczególne miejsce w pracy Autor poświęcił aktywności sądu w ramach postępowania dowodowego. Punkt odniesienia dla uwag zawartych w pracy stanowią poglądy doktryny i regulacje innych państw europejskich. Nie ograniczono się przy tym tylko do prezentacji obecnie obowiązującej regulacji, ale dokonano jej oceny oraz zaproponowano konkretne rozwiązania podejmowanych kwestii de lege ferenda.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 428

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Roman Wieruszewski (red.), Aleksandra Gliszczyńska (red.), Katarzyna Sękowska-Kozłowska (red.) -Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Roman Wieruszewski (red.), Aleksandra Gliszczyńska (red.), Katarzyna Sękowska-Kozłowska (red.)

Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa

Prawo

Pozycja ta, adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, spotka się niewątpliwie z zainteresowaniem zarówno praktyków prawa (sędziowie, adwokaci, prokuratorzy), jak i teoretyków. Jej adresatami są także inne osoby zajmujące się zawodowo tematyką praw człowieka, w tym pracownicy instytucji państwowych i licznych organizacji pozarządowych. Książka stanowi ponadto wartościową pomoc dydaktyczną w edukacji o prawach człowieka prowadzonej na poziomie uniwersyteckim oraz w ramach specjalistycznych szkoleń.

Publikacja została przygotowana przez zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN pod kierunkiem prof. Romana Wieruszewskiego, członka i wiceprzewodniczącego Komitetu Praw Człowieka ONZ w latach 1998-2000 i 2003-2006.

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ, organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie znaczącego wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka. Prezentowane orzeczenia podejmują interesujące kwestie związane z realizacją takich fundamentalnych praw i wolności jak m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, prawo do sądu czy prawo do prywatności.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 400

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Ryszard Czerniawski - Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Ryszard Czerniawski

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej

Prawo

"Podstawowym celem uchwalenia ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której przepisy weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., było wdrożenie do polskiego systemu prawa regulacji zawartych w dyrektywie 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. I tak też się stało, a nawet jeszcze więcej. Zgodnie bowiem z ugruntowaną już w Polsce tradycją, pod hasłem wdrażania rozwiązań europejskich wprowadzono regulacje nieznane dyrektywie. (...)

W książce omówione zostały nowe przepisy i konsekwencje ich wprowadzenia. A są one niezwykle istotne. O ile bowiem Polska obowiązana była implementować rozwiązania zawarte w dyrektywie unijnej (...), o tyle sposób dokonania tej implementacji, często mechaniczny, (...) powodować może istotne problemy związane z wdrożeniem nowych przepisów. (...) O tym również traktuje niniejsza publikacja "

Ze Wstępu

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 232

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Walne zgromadzenie spółki akcyjnej wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.


Witold Wołodkiewicz - Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej – ebook


NO PAPER poleca eBook pdf ;

Witold Wołodkiewicz

Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej

Prawo

eKsiążka Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej będzie przydatna dla prawników różnych specjalności, czytelników spoza świata prawniczego i polityków zainteresowanych zagadnieniami prawno-ustrojowymi, a także studentów wydziałów prawnych i humanistycznych, którzy pragną poznać źródła współczesnej kultury prawnej.

eKsiążka składa się z 4 części:

I. Prawo rzymskie i jego rola w rozwoju europejskiej kultury prawnej;

II. Prawo rzymskie w Oświeceniu i jego znaczenie dla tworzenia XIX-wiecznych kodyfi kacji prawa prywatnego;

III. Prawo rzymskie - kluczem do rozumienia współczesnego państwa i prawa;

IV. Romaniści - historycy prawa.

Prawo rzymskie umożliwia porozumienie pomiędzy prawnikami wychowanymi w różnych systemach prawnych, pozwala lepiej zrozumieć skomplikowane problemy europejskiej przestrzeni prawnej i to niezależnie od tego czy kontynuują one rozwiązania rzymskie, czy też stanowią ich przeciwieństwo.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 704

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

środa, 25 listopada 2009

Bartłomiej Rychter - Złoty wilk


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Bartłomiej Rychter

Złoty wilk

Thriller

Dobiega końca wiek XIX. W Sanoku, miasteczku zagubionym pośród gór i lasów monarchii austro-węgierskiej, dokonano przerażającego odkrycia: pod klasztornym murem zostaje znalezione ciało rajcy miejskiego. Ślady wilczych kłów na rozerwanym gardle urzędnika świadczą, że padł ofiarą dzikiego zwierzęcia, jednak odciski ludzkich dłoni na nadgarstkach denata potwierdzają inną hipotezę. Kto zabił? Złoty wilk, nowa powieść Bartłomieja Rychtera, autora Kursu do Genewy, to klasyczny thriller. Bohaterowie powieści – sfrustrowani austriaccy urzędnicy skazani na wygnanie na głęboką galicyjską prowincję, polscy i żydowscy mieszczanie, rusińscy chłopi – są przedstawicielami swoich kultur, które pisarz odmalowuje z charakterystyczną dla siebie swadą, a zarazem reprezentują rozmaite punkty widzenia. Przechadzają się wąskimi uliczkami Sanoka i o dokonujących się pod ich nosem zbrodniach mają własne zdanie. Kto z nich ma rację?

Wydawca ; W.A.B.

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Złoty wilk wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Barbara Jakubowska - Jak Mądrze Kochać Dzieci


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Barbara Jakubowska

Jak Mądrze Kochać Dzieci

Poradnik

Nikt nie nauczy nas trudnej sztuki bycia rodzicem. Pragniemy dać naszym dzieciom miłość i ciepło. Staramy się być wrażliwi i wyrozumiali. Często jednak okazuje się, że nasze metody wychowawcze zawodzą w trudnych momentach, a my w obliczu trudności improwizujemy zagubieni nie mogąc im sprostać. Pomocą w takiej sytuacji może być książka Barbary Jakubowskiej Jak mądrze kochać dzieci. Poradnik dla zagubionych rodziców. Autorka, psychoterapeutka zajmująca się problematyką rodzinną, matka dorosłej córki opisuje najtrudniejsze sytuacje, z jakimi zetknęła się w swej praktyce klinicznej i życiu osobistym. Mówi o samotnym wychowywaniu dziecka, rozwodzie rodziców, uzależnieniach w rodzinie, chorobie dziecka, dorastaniu, trudnościach w szkole, a także o rodzinach, w których dziecko zaczyna dominować. W każdym przypadku, najczęściej na podstawie autentycznej historii, autorka formułuje i analizuje problemy a następnie podpowiada, jak je przezwyciężyć. Pisze również o trudnych uczuciach towarzyszących wychowywaniu dziecka – złości, rozczarowaniu, poczuciu winy. Pomaga je rozpoznać i zrozumieć. Doradza, kiedy skorzystać z pomocy innych rodziców, a kiedy z porady psychologa. Podpowiada, jak osiągnąć sukcesy wychowawcze nie zapominając o sobie.

Wydawca ; W.A.B.

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Jak Mądrze Kochać Dzieci wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

o. Leon Knabit - Alfabet


NO PAPER prezentuje eBook ;

o. Leon Knabit

Alfabet

Czy mnichowi wypada się uśmiechać, żartować, dowcipkować, a sława i popularność mieszczą się w ramach monastycznego porządku? –  Niewątpliwie tak, ale pod warunkiem, że cokolwiek, co się czyni, jest miłe Panu Bogu – rozstrzyga dylemat ojciec Leon Knabit, legendarny zakonnik z Tyńca. Ojciec Leon jest tyniecką ikoną, człowiekiem sławnym i lubianym. Lgną do niego młodzi i starzy, po rady zwracają się profesorowie, także szczególnie ukochani przez niego górale. (...) To człowiek o niezwykle bogatym doświadczeniu. Był świadkiem przełomowych dla Polski wydarzeń w minionym stuleciu. Znał osobiście wiele wybitnych postaci, z Janem Pawłem II na czele, z którym łączyła go ponad pięćdziesięcioletnia przyjaźń. Stąd wziął się pomysł, by zebrać w popularnej formie alfabetu subiektywne oceny ludzi, ale także wydarzeń i zjawisk, mających istotne znaczenie w życiu legendarnego benedyktyna...

Wydawca ; Rafael

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowy fragment lub eBook Alfabet wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Derrick P. Jenkins Gordon Walker - Rozmówki ilustrowane ANGIELSKIE - eBook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Derrick P. Jenkins Gordon Walker

Rozmówki ilustrowane ANGIELSKIE

Rozmówki

Rozmówki ilustrowane ANGIELSKIE niezbędne w czasie wakacyjnych wyjazdów; oprócz tradycyjnych tematów (zwiedzanie, zakwaterowanie, gastronomia, zakupy) zawiera także zwroty i słownictwo z takich dziedzin jak podróżowanie z dziećmi czy niepełnosprawni w podróży. Ponadto - liczne barwne zdjęcia, mapki, czytelne wyróżnienia poszczególnych rozdziałów, informacje o kulturze i obyczajach, a na końcu słowniczek polsko-angielski i angielsko-polski.

Wydawca ; LektorKlett

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowy fragment lub eBook Rozmówki ilustrowane ANGIELSKIE wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Jelena Kondratiewa-Bryzik - Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Jelena Kondratiewa-Bryzik

Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych

Prawo

Niniejsza eksiążka Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych poświęcona jest problematyce ochrony prawnej początków życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych oraz wpływu tych standardów na ustawodawstwo polskie i rosyjskie.

W monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy standardy międzynarodowe chronią prawo do życia również przed urodzeniem, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Badania porównawcze na przykładzie Polski i Rosji pozwoliły na bardziej wszechstronne i pogłębione spojrzenie na rolę tych reguł i ich wpływ na ustawodawstwo krajowe.

Autorka Jelena Kondratiewa-Bryzik przeprowadza analizę ogólnoświatowych i europejskich standardów międzynarodowych wskazując, że brak zapewnienia nasciturusowi ochrony prawa do życia w ustawodawstwie krajowym nie jest sprzeczny ze wspomnianymi wyżej standardami. Do sprzeczności takiej dojdzie natomiast w sytuacji, gdy ustawodawca krajowy zdecyduje się na objęcie ochroną prawa do życia płodu, w zakresie ograniczającym prawa przysługujące kobietom.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ;320

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych wprost na Twój komputer, komórke lub dowolny czytnik e-paper.

Karolina Olszak - Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Karolina Olszak

Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe

Prawo

eKsiążka Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe adresowana jest do szerokiego spektrum Czytelników, zajmujących się prawem karnym, począwszy od praktyków, prowadzących postępowania karne zarówno na etapie przygotowawczym, jak i sądowym (funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów), jak również do biegłych oraz studentów.

Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat skomplikowanych, zarówno od strony przyjęcia właściwej kwalifikacji prawnej jak i od strony dowodowej, przestępstw: bójki i pobicia. Ilustrowana jest dużą liczbą przykładów zaczerpniętych z badanych spraw, dobranych w taki sposób, by ukazać nie tylko przypadki typowe, lecz scharakteryzować bójki i pobicia w całej ich różnorodności. Autorka omawia czyny z art. 158 i 159 k.k. w sposób przekrojowy, uwzględniając rozważania prawnokarne i kryminologiczne, skupiając się na wskazaniach teorii wykrywania oraz zagadnieniach dowodowych.

Wnioski zawarte w publikacji oparte zostały na badaniach empirycznych, odnoszących się zarówno do czynów popełnionych w środowisku cywilnym, jak i wojskowym. Tym samym praca ta ma szczególny wymiar poznawczy dla powszechnych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, które od 1 stycznia 2009 roku stanęły przed koniecznością rozpoznawania spraw o przestępstwa i wykroczenia popełnione przez żołnierzy, niemające związku ze służbą wojskową.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 216

Księgarnia ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Antoni Dral - Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Antoni Dral

Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian

Prawo

Opracowanie skierowane jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa pracy oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Książka poświęcona jest problematyce zmian w zakresie powszechnej ochrony trwałości umownego stosunku pracy w okresie transformacji gospodarki polskiej w gospodarkę rynkową po 1989 r., z uwzględnieniem standardów przewidzianych w prawie międzynarodowym, europejskim i wspólnotowym. Analizą objęto poszczególne elementy konstrukcji powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy i ochrony przed zwolnieniami grupowymi. Autor podejmuje także problem stabilizacji zatrudnienia nietypowego oraz kwestię znaczenia układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych jako źródeł gwarancji trwałości zatrudnienia.

Koncentrując się na tezie, że ochrona trwałości stosunku pracy jest nierozerwalnie związana z funkcją ochronną prawa pracy i powinna stanowić niepodważalny aksjomat, autor przedstawia prawne i społeczne uwarunkowania przyszłego modelu ochrony trwałości oraz tendencje w zakresie jego ukształtowania, zwłaszcza te, które znalazły odzwierciedlenie w projekcie kodeksu pracy, opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 296

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Marcin Podleś, Lidia Siwik - Spółka cywilna w obrocie gospodarczym – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Marcin Podleś, Lidia Siwik

Spółka cywilna w obrocie gospodarczym

Prawo

Książka Spółka cywilna w obrocie gospodarczym jest adresowana zarówno do teoretyków prawa, jak i do osób, które mają do czynienia w praktyce ze spółkami cywilnymi. Z uwagi na przystępność i przejrzystość prezentowanych treści będzie pomocna wszystkim, chcącym pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

Spółka cywilna pełni ważną rolę w życiu gospodarczym w Polsce. Jest często wybieraną formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kontrahentem innych uczestników obrotu. Z uwagi na to, że regulacja prawna jej dotycząca jest bardzo skromna, istniejące braki uzupełniane są przede wszystkim przez orzecznictwo sądowe oraz doktrynę.
W niniejszej książce Autorzy podjęli próbę kompleksowego przedstawienia instytucji spółki cywilnej. Opracowanie zawiera przykłady rozwiązań licznych problemów, które w praktyce pojawiają się w związku z funkcjonowaniem spółki oraz zbiór przydatnych dokumentów.

Wolters Kluwer Polska

Ilość stron ; 256

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Spółka cywilna w obrocie gospodarczym wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Andrzej Gogolewski . Ewa Kierzkowska - Rolki, rolki - eBook


NO PAPER prezentuje eBook ;

Andrzej Gogolewski . Ewa Kierzkowska

Rolki, rolki


Poradnik

Elektroniczne wydanie pierwszego na polskim rynku wydawniczym podręcznika jazdy na rolkach. Napisany przez doświadczonego rolkarza Andrzeja Gogolewskiego oraz była mistrzynie Polski w jeździe figurowej na lodzie Ewa Kierzkowska. Zawiera szczegółowe porady dotyczące poruszania się na rolkach oraz bezpieczeństwa jazdy, opatrzone licznymi ilustracjami, przedstawiającymi konkretne techniki i figury.

eKsiążka przeznaczona jest zarówno dla początkujących, którzy znajda w niej opisy podstaw sprawnej i bezpiecznej jazdy, jak i zaawansowanych, którym pomoże doskonalić swoje umiejętności.

Wydawca ; Dobopack Digital Publishing

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowy fragment lub eBook Rolki,rolki


wtorek, 24 listopada 2009

Zbigniew Ryżak - Efekt jo-jo w motywacji


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Zbigniew Ryżak

Efekt jo-jo w motywacji

Poradnik

Efekt jo-jo kojarzy się przede wszystkim z odchudzaniem. Objawia się on tym, że nawet gdy udaje nam się schudnąć, to po jakimś czasie wracamy do poprzedniej wagi, a nawet jeszcze bardziej tyjmy... i tak w kółko. To samo zjawisko można zaobserwować w MOTYWACJI. Mało tego – to właśnie efekt jo-jo w motywacji jest prawdopodobnie przyczyną problemów z odchudzaniem. Jeśli spada nam motywacja do działania, to skutki są widoczne niemal natychmiast. Czy to będzie odchudzanie, czy efekty pracy, nauki...

Zbigniew Ryżak jest psychologiem, skończył Uniwersytet Jagielloński. Podczas studiów, pod kierunkiem profesora Zbigniewa Nęckiego, zajmował się postawami społecznymi.

Od: Zbigniew Ryżak
Do: osoby, które zauważają u siebie efekt jo-jo

Psychologią zająłem się na poważnie dwadzieścia jeden lat temu, gdy zdałem na studia psychologiczne. Przez te lata przebrnąłem przez tysiące tomów (naukowych i
mniej naukowych), słuchałem i rozmawiałem z setkami psychologów, brałem udział w wielu szkoleniach. Ciągle szukałem jakiejś metody sprawiania, by ludzie byli jeszcze bardziej skuteczni. By szybciej i pewniej osiągali sukcesy i realizowali swoje plany.

Wiele razy miałem poczucie, że wreszcie poznałem najbardziej skuteczną metodę. Gdy szkoliłem się w ośrodku Gestalt, byłem zafascynowany Gestaltem i pracą z ciałem. Potem z wypiekami na twarzy jeździłem na warsztaty psychologii zorientowanej na proces. Byłem zafascynowany hipnozą i Miltonem Ericksonem. Byłem fanem NLP i wszystkiego, co wiąże się z „Prawem Przyciągania”.

Ale ciągle czułem, że każda z tych metod jest tylko częściowo skuteczna. Owszem, ma zalety, ale jej efekty uboczne są na tyle mocne, że po pierwszym zachwycie często zostawia człowieka w gorszym stanie, niż był na początku.

W środku rodziła się moja własna wiedza. Nie podręcznikowa ani szkoleniowa. Z własnych doświadczeń, eksperymentów i prób wyłaniały się jej najważniejsze zasady. Po kilkunastu latach poszukiwań umiałem coraz więcej. Jedną z prostych zasad była odwaga. Każdy z nas cierpi na wiele lęków i obaw. Próby ich ukrywania, przepracowywania czy budowania nowych nawyków są mało skuteczne. Dopóki nie nauczymy się stawiać im czoła, lęki rządzą nami. Zanim zechcesz coś zrobić z nieprzyjemnym uczuciem, musisz się nauczyć w spokoju go doświadczać. Stosując tę zasadę, byłem zaskoczony jej skutecznością. Dzięki niej nauczyłem się stopniowo przestawać skupiać na sobie i swoich odczuciach, a zamiast tego nawiązywać lepszy kontakt z rzeczywistością.

Wydawca ; Złote Myśli

Ilość stron ; 236

Pobierz darmowy fragment lub eBook Efekt jo-jo w motywacji wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper. Dostępna wersja drukowana.

Agnieszka Niezgoda - Dobranocka


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Agnieszka Niezgoda

Dobranocka

Powieść

Jak wygląda seks w wielkim mieście w klimatach lajfstajlowej warszawki? Jak radzi sobie Maja, singielka z odzysku, „chorobliwie wyzwolona i uzależniona od mocnych wrażeń”? Wbrew przewidywaniom porzuconego narzeczonego, życie w pojedynkę nie stanowi dla niej żadnego problemu. Wierne kumpelki, egzotyczne wakacje, wyrafinowane jedzenie, przystojni faceci, szybkie znajomości, dobra zabawa – czego chcieć więcej? Można jeszcze chcieć być szczęśliwą. Jednak w tym celu trzeba mieć dobrze przygotowany plan… Dobranocka o tym opowiada

Wydawca ; Nowy Świat

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowy fragment lub eBook Dobranocka wprost na Twój komputer, komórke lub dowolny czytnik e-paper.

poniedziałek, 23 listopada 2009

Helena Noskowicz-Bieroniowa - Z sercem do ziół


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Helena Noskowicz-Bieroniowa

Z sercem do ziół

Poradnik

Choroby serca i układu krążenia są na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów. Wiele z tych schorzeń, zwłaszcza przewlekłych, można leczyć ziołami – na przykład arytmię czy nerwicę serca, niewydolność serca, dłusznię bolesną, miażdzycę, nadciśnienie tętnicze, a także żylaki (również odbytu - tak zwane hemoroidy). W e-książce Z sercem do ziół zawarte są zioła oraz mieszanki ziołowe na poszczególne tego typu schorzenia.

Wydawca ; Emilia

Pobierz darmowy fragment lub eBook Z sercem do ziół wprost na Twój komputer, komórke lub dowolny czytnik e-paper.

Krystyna Rożnowska - Każdy może zabić - eBook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Krystyna Rożnowska

Każdy może zabić

Wywiady

Każdy może zabić to wywiady z osiemnastoma zabójcami, którzy z różnych przyczyn pozbawili kogoś życia. Są wśród nich młodociani przestępcy, chorzy psychicznie, zabójcy na tle seksualnym, płatny morderca. Opowiadają, jak się wydaje szczerze, o swoich przeżyciach, które doprowadziły ich do tego najcięższego przestępstwa i w konsekwencji – do więzienia. W rozmowie z nimi autorka książki próbuje dociec - dlaczego zabili i jak zapobiegać podobnym nieszczęściom.

Wydawca ; Emilia

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowy fragment lub eBook Każdy może zabić wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper

Jina Bacarr - Blond gejsza - eBook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Jina Bacarr

Blond gejsza


Kryminał

Wczesnym latem 1892 roku w Japonii spadły obfitsze niż zwykle deszcze. Japończycy nazywają tę porę „deszczami śliwy”, gdyż przychodzi ona, kiedy dojrzewające owoce zaczynają kusić nowymi doznaniami. Tak jak dziewczyna, która staje się kobietą. Dziewczyna taka jak ja. Odwieczna japońska tradycja związana z pięknem, erotyką i seksem skrywa wiele tajemnic, które poznać mogą tylko nieliczni. Dla cudzoziemców są one w ogóle niedostępne. Kiedy Amerykanin Edward Mallory w obawie przed zemstą groźnego japońskiego księcia Kira-samy musi ukryć piętnastoletnią córkę w Herbaciarni Drzewa Wspomnień, Kathlene wkracza niespodziewanie w zmysłowy świat gejsz. W czasie kolejnych lat w herbaciarni będącej ekskluzywnym klubem gejsz Kathlene uczy się sztuki uwodzenia i zaspokajania potrzeb mężczyzn. Przygotowuje się także do rytuału „sprzedaży wiosny”, czyli utraty dziewictwa. Mężczyzną gotowym zapłacić za ten zaszczyt jest bogaty baron Tonda-sama, będący na usługach księcia Kira-samy. Baron podejrzewa, że piękna kandydatka na gejszę jest dziewczyną, której na zlecenie księcia od trzech lat poszukuje. Kathlene skrycie pragnie innego mężczyzny, wie jednak, że baronowi nie wolno się sprzeciwić. Gdyby się na to odważyła, ściągnęłaby śmiertelne niebezpieczeństwo zarówno na dom gejsz, jak i na siebie samą...

Wydawca ; Mira

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz darmowy fragment lub eBook Blond gejsza wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper

Denise Winn - Manipulowanie umysłem - Pranie mózgu, warunkowanie i indoktrynacja - eBook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Denise Winn

Manipulowanie umysłem - Pranie mózgu, warunkowanie i indoktrynacja

Psychologia

Wielkie pranie umysłu. Z jednej strony większość z nas (jeśli nie wszyscy) wierzy, że w stopniu mniejszym niż inni ulegamy wpływom zewnętrznym i manipulacjom. Z drugiej zaś ciągle obserwujemy przejawy wpływu i skutki indoktrynacji u innych: od skrajnych ataków terroryzmu i zniewolenia w sektach, po codzienne przykłady z życia szkoły, firmy czy rodziny. Jak wyjaśnić ten paradoks? W Bibliotece Moderatora ukazała się e-książka Denise Winn zatytułowana "Manipulowanie umysłem". Autorka jest dziennikarką, przez kilka lat była redaktorem naczelnym brytyjskiego wydania "Psychology Today". Przedstawia różne mechanizmy leżące u podstaw manipulowania umysłem i prowadzące do skrajnej uległości. Książka rozpoczyna się szczegółowym omówieniem indoktrynacji, jakiej poddani zostali amerykańscy jeńcy uwięzieni podczas wojny koreańskiej w obozach chińskich. Gdy tysiące żołnierzy przyznało się do zbrodni, których nie popełnili, zakładano, że zastosowane zostały jakieś nowe, perfidne sztuczki, opracowane przez chińskich komunistów. Prawda była bardziej banalna. Okazało się, że chińskie techniki łączyły w sobie znane od dawna mechanizmy wywierania wpływu, jakim wszyscy w różnych sytuacjach ulegamy. Należą do nich - omawiane w książce - procesy warunkowania, wywoływanie uczuć (takich jak strach, czy poczucie winy), konformizm, odgrywanie ról, posłuszeństwo wobec autorytetów i wiele innych. Jak pisze we wstępie Tomasz Witkowski, "Manipulowanie umysłem" pokazuje, że "często mamy mniejszy wpływ na własne postępowanie niż skłonni bylibyśmy sądzić". Autorka książki łączy rzetelność badacza z dziennikarską swadą. Analiza zależności poparta jest z jednej strony opisami znanych eksperymentów i wynikami badań, z drugiej zaś przykładami autentycznych wydarzeń. Opisane są historie zaskakujących nawróceń po zwerbowaniu do sekty Moona, nagła konwersja Patty Hearst po jej uprowadzeniu przez rebeliancką SLA, pranie mózgów dokonywane na kobietach z Rodziny Mansona, czy też przypadki wymuszania przez policję przyznania się do winy, które doprowadziły do skazania niewinnych ludzi. To fascynująca i pouczająca lektura. Na marginesie rozważań pojawiają się dylematy etyczne: Czy te same techniki wpływu można zastosować w programach reformowania zachowania, stosowanych w zakładach poprawczych i karnych? Jak nie paść ofiarą podobnych manipulacji? W ostatnim rozdziale podane są taktyki zwiększające opór wobec wpływu. Wszyscy bywamy podmiotem i obiektem wpływu, a czasem manipulacji. Warto więc zajrzeć do książki Denise Winn, by zrozumieć, co się z nami wtedy dzieje, na czym polegają sznurki, które pociągamy i za które jesteśmy pociągani. Dorota Krzemionka-Brózda, "Charaktery", sierpień, 2003.

Wydawca ; Wydawnictwo Moderator

Pobierz darmowy fragment lub eBook Manipulowanie umysłem - Pranie mózgu, warunkowanie i indoktrynacja wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper

Krystyna Wojcik - Piszę akademicką pracę promocyjną - eBook


NO PAPER prezentuje eBook ;

Krystyna Wojcik

Piszę akademicką pracę promocyjną


Poradnik

Dla kogo przeznaczona jest e-książka Piszę akademicką pracę promocyjną ? Najkrótsza odpowiedź powinna brzmieć: dla autorów, którzy w toku przygotowywania pracy nie chcą przeżywać niepotrzebnego stresu oraz pragną mieć minimum satysfakcji z wyników swoich studiów i przygotować dobrą akademicką pracę promocyjną na stopień licencjata, magistra i doktora.

Wydawca ; Placet

Dystrybutor ; bezkartek.pl

Pobierz darmowy fragment lub eBook Piszę akademicką pracę promocyjną wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Alex Kava - Zabójczy wirus - eBook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Alex Kava

Zabójczy wirus


Kryminał

W najnowszym, mrożącym krew w żyłach thrillerze autorki bestsellerów Alex Kavy Zabójczy wirus agentka specjalna FBI Maggie O’Dell poszukuje zabójcy, który wcale się nie ukrywa. Pewnego dnia do Akademii FBI w Quantico trafia pudełko z pączkami, a w nim list z pogróżkami terrorysty. Maggie O’Dell i dyrektor Cunningham natychmiast przystępują do akcji... i wpadają w pułapkę zastawioną przez zbrodniarza. Sądząc z taktyki mordercy, jest on zafascynowany zbrodnią doskonałą, pała żądzą zemsty, a jego broń to śmiertelny wirus. Choć ofiary wydają się przypadkowe, w rzeczywistości wybiera je z wielką precyzją. Agentka O’Dell wie, jak funkcjonuje umysł zbrodniarza, bez względu na to, czy jest on perwersyjnym pedofilem, czy szalonym seryjnym mordercą. Zamknięta w izolatce wojskowego instytutu badawczego stara się znaleźć jakiś trop. Czekając na wyniki swoich badań, usiłuje pomóc agentowi Tully’emu w rozwikłaniu sprawy. Każde kolejne zakażenie grozi wybuchem epidemii. Maggie zdaje sobie sprawę, że ona i jej szef mogą nie doczekać chwili, gdy okaże się, kim jest ten najbardziej niebezpieczny zabójca...

Wydawca ; Mira

Księgarnia ; bezkartek.pl

Pobierz eBook Zabójczy wirus wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper

Hanna Kwaśna, Piotr Łakomy - Poradnik leśnika. Atlas hub – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Hanna Kwaśna, Piotr Łakomy

Poradnik leśnika. Atlas hub

Atlas
  • Opisy 84 gatunków hub, czyli grzybów nadrzewnych powodujących zgniliznę drewna.
  • Huby opisane są według nazw polskich, ze szczegółowym uwzględnieniem typu zgnilizny, jaką powodują.
  • Zdjęcia prezentują owocniki grzybów, typowe dla danego gatunku. Pozwalają one na łatwą identyfikację huby w terenie.


Multico

Ilość stron ; 184

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Poradnik leśnika. Atlas hub wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper

POLSKA. Pocztówki z podróży – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

POLSKA. Pocztówki z podróży

Przewodnik

Wybraliśmy 150 największych atrakcji Polski, żebyś miał wybór i nie musiał się ograniczać. Powstał unikalny przewodnik, dzięki któremu stworzysz własne trasy po najpiękniejszych zamkach, pałacach, muzeach, kościołach, skarbach przyrody i zabytkach techniki. Poznasz miejsca popularne i zupełnie nieodwiedzane, rozrywkowe i zachęcające do wyciszenia się, leżące za miedzą i położone w najdzikszych zakątkach kraju. W dwa wolne dni zobaczysz tylko kilka miejsc, w 50 weekendów – zwiedzisz całą Polskę. W książce znajdziesz m.in.: Białowieża | W sercu puszczy Biecz | Miasteczko po zbóju Binarowa | Blizne | Dębno Podhalańskie | Haczów | Lipnica Murowana | Sękowa | Drewniane kościoły Małopolski Brodnica | Księżniczka bez pogrzebu Cedynia | Miejsce wielkiej wiktorii Cieszyn | Mały Wiedeń Frombork | Bazylika katedralna Hel | Na końcu krowiego ogona Henryków | Opactwo cystersów Janów Podlaski | Ogniste rumaki Mahometa Karpacz | Świątynia Wang Konstancin-Jeziorna | Polskie Beverly Hills Kozłówka | Co mniej boli? Leżajsk | Cadyk, piwo i organy Lidzbark Warmiński | Kopernik zatrzymał tu słońce Modlin | Twierdza Nałęczów | Miasto ogród Nidzica | Partyzant w łajnie Otrębusy | Muzeum motoryzacji Poznań | Fara Pszczyna | Bitwa o łazienkę Reszel | Czarownica na zamku Supraśl | Monaster zwiastowania NMP i św. Jana Teologa Szydłowiec | Mazanki, trombity i burczybasy Święta Lipka | Sanktuarium maryjne Tarnowskie Góry | Zabytkowa kopalnia Warszawa | Zamek wskrzeszony z popiołów Zamość | W blasku renesansu Złotoryja | Średniowieczne eldorado

Multico

Ilość stron ; 312

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook POLSKA. Pocztówki z podróży wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper

"Matematyka w Szkole" - Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów - e-wydanie – 52


NO PAPER prezentuje e-wydanie pdf ;

"Matematyka w Szkole" - Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – 52

Dwumiesięcznik

E-wydanie

Matematyka w Szkole" dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów to dwumiesięcznik ukazujący się w czasie roku szkolnego, z przerwą na wakacje. Posiada typowo metodyczny charakter. Znaleźć w nim można dużo gotowych materiałów do wykorzystania na lekcjach, kółkach matematycznych i zajęciach wyrównawczych. Publikowane są głównie artykuły nauczycieli matematyki, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami z innymi.

Pismo składa się z pięciu działów:

I – „Edukacja” – artykuły dotyczące zmian w przepisach oświatowych, informacje o testach kompetencji, diagnozach.

II – „Temat numeru” – pomysły i materiały zebrane wokół jednego tematu, które można wykorzystać w pracy z uczniami. Artykuły zawierają wskazówki metodyczne. Przykładowe tematy to: Ścieżka regionalna, Intuicja matematyczna, Z algebrą i bez.

III – „Nauczanie matematyki” – artykuły opisujące ciekawe formy pracy, pomysły na lekcje międzyprzedmiotowe, materiały na godziny wychowawcze, porady, jak pracować z uczniami zdolnymi i słabymi.

IV – „Materiały” – pomoce naukowe i gotowce do pracy z uczniem, np. domina, łańcuszki pamięciowe, układanki, obrazki logiczne.

V – „Z ostatniej ławki”
– doza humoru na temat matematyki i jej nauczania.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Spółka z o.o.

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowy fragment lub pobierz "Matematyka w Szkole" - Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów - e-wydanie wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

niedziela, 22 listopada 2009

Witold Wrotek - Mądry dom, bogaty dom


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Witold Wrotek

Mądry dom, bogaty dom


Poradnik

Z publikacji "Mądry dom, bogaty dom", o której za chwilkę przeczytasz, dowiesz się przede wszystkim, jak poprzez MĄDRE decyzje możesz wpłynąć na wysokość rachunków za utrzymanie swojego domu i przede wszystkim - nauczyć się takiego postępowania, które będzie sprawiało, że REALNIE będziesz miał więcej pieniędzy z miesiąca na miesiąc.

Wyobraź sobie, że miesięcznie płacisz o 400 złotych mniej rachunków. W skali roku będzie to już 4800 zł. Jak sprawdziłem, możesz za tę sumę polecieć i odpoczywać w Meksyku przez 16 dni. Wyobraź sobie, że brak wiedzy na temat ekonomicznego zarządzania domem kosztuje Cię rocznie jedną taką wycieczkę.

Jeszcze bardziej zagłębimy się w te obliczenia. Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie budowy domu. Po 20 latach mieszkania w nieekonomicznym domu (tracąc około 400 zł miesięcznie) oddasz lub wywalisz w błoto 96 000 zł (4800 zł * 20 lat). Wystarczy zadać sobie pytanie, czy stać Cię na to, żeby pozbawiać się tych pieniędzy.

Co najciekawsze, możesz zatrzymać wyciekające pieniądze. Wystarczy, że zatrzymasz się i krok po kroku zaczniesz uszczelniać dziury, przez które ucieka kasa.

Kropla wody ma objętość około 0,2 ml. To bardzo mało.
Jeżeli z cieknącego kranu kropla kapie 20 razy na minutę, to w tym czasie uzbiera się 20 * 0,2 ml = 4 ml. W ciągu godziny wypłynie 60 * 4 ml = 240 ml. To już prawie ćwierć litra.

Przez dobę z nieszczelnego kranu wykapie 24 * 0,24 l = 5,76 l.

Przez miesiąc z kranu wycieknie 30 * 5,76 l = 172,8 l!
Przyjmijmy, że woda zimna kosztuje 2,78 zł/m3.

Woda, która wykapie z nieszczelnego kranu, będzie kosztowała 2,78 zł/m3 * 0,1728 m3 = 0,48zł. Rocznie będzie to już 5,76 zł.

Inna sytuacja będzie w przypadku wody ciepłej. Przyjmijmy, że ma ona cenę 55 zł/m3.
Woda, która wykapie z nieszczelnego kranu w ciągu miesiąca, będzie kosztowała 55zł/m3 * 0,1728 m3 = 9,50 zł. Rocznie woda ciepła, która wycieknie z nieszczelnego kranu, będzie kosztowała 114 zł.

Wydawca ; Złote Myśli

Ilość stron ; 166

Pobierz darmowy fragment lub eBook Mądry dom, bogaty dom wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

czwartek, 19 listopada 2009

Ewa i Mariusz Chojnowscy - Ogród krok po kroku. Jak założyć przydomowy ogród – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Ewa i Mariusz Chojnowscy

Ogród krok po kroku. Jak założyć przydomowy ogród

Poradnik

50 kroków do własnego ogrodu. Zrób je z nami. Marzysz o własnym ogrodzie, ale nie wiesz, od czego zacząć i co robić dalej? Poradnik "Jak założyć ogród" wskaże ci drogę i krok po kroku poprowadzi do celu. Założenie ogrodu jest proste. Jeśli się wie, jaka powinna być kolejność czynności. Poradnik został podzielony na osiem części odpowiadających kolejnym etapom prac. Kroki od 1 do 50 poprowadzą cię przez wszystkie etapy. Każdy krok to konkretna czynność. Prościej już nie można Założenie ogrodu jest proste. Jeśli się wie, jaka powinna być kolejność czynności. Poradnik został podzielony na osiem części odpowiadających kolejnym etapom prac. Kroki od 1 do 50 poprowadzą cię przez wszystkie etapy. Każdy krok to konkretna czynność. Prościej już nie można

Multico

Ilość stron ; 184

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Ogród krok po kroku.Jak założyć przydomowy ogród wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

wtorek, 17 listopada 2009

Wędkarz doskonały - monografie. Boleń – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Jacek Stępień

Wędkarz doskonały - monografie. Boleń

Poradnik

Boleń jest rybą wyjątkową. Ostrożną, przebiegłą, niezwykle trudną do złowienia. Każdy wędkarz marzy, by umieć ją łowić. Poradnik Jacka Stępnia, największego polskiego specjalisty od łowienia boleni, pozwoli Ci skutecznie łowić rapy. Dowiesz się z niego o zwyczajach tych ryb, poznasz najlepsze łowiska, dobierzesz odpowiedni sprzęt, ale także będziesz mógł samodzielnie wykonać słynną boleniową przynętę.

Multico

Ilość stron ; 96

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Wędkarz doskonały - monografie. Boleń wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

piątek, 13 listopada 2009

Tadeusz Zalewski - Poradnik dla początkujących. Spławik i grunt – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Tadeusz Zalewski

Poradnik dla początkujących. Spławik i grunt

Hobby

"Spławik i grunt" to poradnik z prawdziwego zdarzenia, fachowy podręcznik dla początkującego wędkarza. Dzięki niemu dowiesz się: *jak zacząć przygodę z wędkarstwem *jak łowić metodą gruntową i spławikową *jaki sprzęt jest niezbędny do wędkowania *jak wybrać skuteczną przynętę i zanętę W książce znajdziesz także podstawowy katalog ryb, które masz szansę spotkać w Polsce oraz porady, jak skutecznie wędkować w różnych łowiskach: w rzekach, jeziorach, kanałach czy zbiornikach zaporowych. Dzięki doświadczeniom Tadeusza Zalewskiego, wybitnego spławikowego specjalisty, dowiesz się, jak łowić zgodnie z prawem i zasadami etyki. "Spławik i grunt" to elementarz - obowiązkowa pozycja na półce każdego wędkarza.

Multico

Ilość stron ; 136

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Poradnik dla początkujących. Spławik i grunt wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.

Konrad Sachanowicz, Mateusz Ciechanowski - Nietoperze Polski – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Konrad Sachanowicz, Mateusz Ciechanowski

Nietoperze Polski

Przewodnik - podręcznik

"Nietoperze Polski" to zarazem przewodnik do rozpoznawania krajowych gatunków i kompleksowych, znakomicie ilustrowany podręcznik prezentujący aktualny stan wiedzy na temat tych ssaków. Bogactwo zawartych w nim informacji powinno czynić go przydatnym dla szerokiego grona przyrodników zawodowych i amatorów: W książce: * Liczne fotografie wszystkich nietoperzy krajowych * Ilustrowany klucz do rozpoznawania gatunków w różnych sytuacjach, np. hibernujących * Aktualne mapy rozmieszczenia nietoperzy w Polsce i Europie * Informacje o najważniejszych aspektach życia nietoperzy * Zagrożenia i metody ochrony * Angielskie streszczenia Konrad Sachanowicz - doktorant w Zakładzie Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w diagnostyce, zoogeografii i ekologii nietoperzy oraz motyli dziennych. Prowadzi badania terenowe w Polsce, Turcji i na Bałkanach. Mateusz Ciechanowski - doktor w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w ekologii, zoogeografii i ochronie ssaków. Głównym przedmiotem badań, które prowadzi w Polsce i na Bałkanach są nietoperze.

Multico

Ilość stron ; 160

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Nietoperze Polski wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.


czwartek, 12 listopada 2009

Magdalena Samozwaniec - Z pamiętnika niemłodej już mężatki – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Magdalena Samozwaniec

Z pamiętnika niemłodej już mężatki

Wspomnienia

Wybór, wstęp i opracowanie Rafał Podraza. Wydawało się, że spuściznę literacką Magdaleny Samozwaniec znamy w całości i już nic nas nie zaskoczy. Aż nagle, po kilkudziesięciu latach od śmierci największej damy polskiej satyry, Rafał Podraza znalazł pożółkłe, nieuporządkowane kartki. Maszynopis jakiejś opublikowanej powieści – pomyślał. Okazało się jednak, że są to teksty nieznane.

Skrzące humorem, pisane z przekąsem i czułością wspomnienia o Krakowie sprzed dwóch wielkich wojen, o balach u Tarnowskich, od których zależało być albo nie być młodych panien. O tajnikach bardzo niewygodnej damskiej garderoby, o tym jak mleko potrafi uratować życie, gdy niechcący wypije się buteleczkę farby do włosów.

O paryskich podróżach i footingu. Ale najsmaczniejsze są urocze anegdotki o najbliższej rodzinie. Tatce, czyli słynnym malarzu Wojciechu Kossaku i jego ukochanej klaczy, która wchodziła do salonu ku utrapieniu Mamidła. O siostrze Lilce, czyli Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która potrafiła pisać zawsze i wszędzie. O jej kolejnych miłościach i niepotrzebnej śmierci.O psikusach, jakie dziewczęta lubiły płatać rówieśnikom.O pewnym szlafroku w czerwone i czarne kwiaty, na który Magdalena upolowała męża.

I jeszcze o wielu, wielu innych chwilach, postaciach i zdarzeniach. Ze świata, którego już nie ma. A wielka to sztuka – tęsknić za nim z humorem, dostrzegając z życzliwą ironią wszystkie kurioza współczesnego świata.

Obecne – najczęściej w swoim mniemaniu wybitne – satyryczki nie mają nawet namiastki jej ostrego pióra! A szkoda, może panowie politycy, jakby przeczytali o sobie książkę, trochę by zmądrzeli lub przestali wygadywać farmazony z sejmowej mównicy...

Hanka Bielicka

Przypomniała mi się przezabawna historyjka. Otóż, było to już po wojnie, z moją ukochaną Kucharcią na Kossakówce hodowałyśmy kotkę syjamkę. Pewnego razu kotka dostała rui. Dbając o jej samopoczucie i zdrowie psychiczne, sprowadziłam jej rasowego kawalera. Koty się obwąchały – syjamczyk wypił kotce mleko i nic... Zła, pobiegłam zadzwonić do przyjaciółki, żeby sobie zabrała tego leniwca. Pobiegłam do „Noworolskiego”, tam za niewielką opłatą był ogólnodostępny telefon. Aparat stał na bufecie między stolikami. Zrozpaczona, że ten syjamczyk tak się nie udał, podbiegłam do nieszczęsnego telefonu, a krakowskie dewotki siedzące naokoło przy stolikach, już nadstawiły uszy. – Coś ty mi za samca przysłała?! – Wykrzyczałam przyjaciółce do słuchawki. – Najadał się, wyspał i nic! Na moją zgubę zapomniałam głośno dodać, że mowa o kocie... Na drugi dzień cały Kraków huczał, że Samozwaniec znalazła sobie dużo młodszego chłopa, ale za to beznadziejnego w alkowie...

fragment

WAB

Ilość stron ; 240

Dystrybutor ; 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Z pamiętnika niemłodej już mężatki wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-paper.